Nieuwsbericht
Geplaatst door TVVL

Stichting WOI zoekt nieuwe directeur

Profielfoto van Redactie TVVL Connect
28 september 2021 | 4 minuten lezen

Stichting WOI wil wetenschappelijke kennisontwikkeling stimuleren, initiëren en ondersteunen, zodat die nieuwe kennis zijn weg vindt naar het bedrijfsleven in de installatiesector. WOI wil daartoe de uitvoerende bedrijven in de installatiesector en de onderzoeksinstellingen met elkaar verbinden. Zij fungeert daarbij als onafhankelijke initiator, facilitator, verbinder en vertaler ten behoeve van alle partijen in de wetenschappelijke kennisketen.

WOI combineert kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en gerelateerde installatietechnische thema’s met onderzoeksprogramma’s en innovaties. Door haar relaties met de wetenschappelijke wereld kan zij de verschillende werelden bij elkaar brengen en zo richting geven aan nieuwe kennisontwikkeling.

Het speelveld van WOI bestaat enerzijds uit de bedrijven en kennisinstellingen in de installatiesector, hun overlegstructuren en verbindingen met de markt, en anderzijds de universiteiten, lectoraten en andere onderzoeksinstellingen met hun onderlinge netwerk en verbindingen met de overheid.

WOI wil vanuit een onafhankelijke positie relevante thema’s voor de installatiesector identificeren, deze agenderen voor de onderzoeksprogramma’s van universiteiten en hogescholen en zo samenhang bevorderen in de onderzoeksprogrammering.

Doelstelling
WOI Het stimuleren van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van de installatietechniek en dit af te stemmen op de wensen van de sector. Door wetenschappelijk onderzoek zal de kwaliteit van de opleiding en van diensten van de sector in de gebouwde omgeving en de infrastructuur verbeteren.
 

Actielijnen
WOI De aanpak van WOI bestaat uit een viertal actielijnen:

 • afstemming versterken met de kennisontwikkeling in de branche
 • afstemming met universiteiten, hogescholen en overheidsprogrammering
 • de verbinding maken tussen kennisinstellingen en bedrijven urgente thema’s benoemen

Directeur WOI
Om de doelstelling van Stichting WOI te bereiken, zorgt de directeur WOI voor de vitale verbindingen tussen WOI, bedrijven en organisaties in de sector en de kennis/onderwijs instellingen. Hij/zij identificeert kennisvragen, ontwikkelt samen met andere partijen de onderzoeksprojecten en programma’s en realiseert deze in een netwerk van belanghebbende, uitvoerende en financierende partners, zoals TVVL, Techniek Nederland, NL Ingenieurs en Wij Techniek. Ook zorgt hij/zij voor een goede verbinding met de WOI partners voor kennisoverdracht, zoals TVVL en ISSO. Daarnaast ondersteunt de directeur WOI het bestuur van Stichting WOI.

Omvang aanstelling
Indicatie 0,4 – 0,6 fte (in overleg)

Aanvullende informatie
De werkzaamheden zullen gefaciliteerd worden binnen één van de bij WOI aangesloten organisaties. De kandidaat kan geen verbintenis hebben met de belangrijkste stakeholders van WOI (Techniek Nederland, NL Ingenieurs, TVVL, ISSO, Wij Techniek).
 

Taken

Strategie en verbinding :

 • Formuleert de doelen en inhoudelijke thema’s van WOI in samenhang met de strategische doelen van WOI;
 • Initieert bijeenkomsten en overleggen om tot deze input te komen en om strategische initiatieven voor te bereiden en vorm te geven
 • Haalt input voor kennis en onderzoeksvragen op bij de brancheorganisaties, de betrokken bedrijven en relevante onderzoek- en kennisinstellingen;
 • Is de verbinder tussen WOI en de voor kennisontwikkeling en onderzoek relevante bedrijven en organisaties in de sector
 • Bouwt en onderhoudt netwerk in onderwijs en onderzoek (zowel HBO als WO)
 • Houdt voeding met Kenniscluster en Connect 2025 (Techniek Nederland) als inhoudelijk belangrijke oriëntatiepunten;

Programmalijnen, programma’s en projecten

 • Is de verbinder tussen de vragen uit het bedrijfsleven enerzijds en het aanbod van onderwijs en onderzoeksinstellingen (WO en HBO) anderzijds en houdt de wisselwerking tussen deze partijen draaiend.
 • Formuleert de programmalijnen die WOI initieert en stimuleert
 • Stemt programmalijnen af met het overleg van Techniek Nederland, TVVL, Wij Techniek en ISSO en kan daartoe aanschuiven in dit overleg
 • Stemt waar nodig af met de relevante commissies en werkgroepen binnen Techniek Nederland, TVVL, NL Ingenieurs e.a.
 • Organiseert en faciliteert de uitvoering van deze programmalijnen in samenspraak met onderzoek- en kennisinstellingen, betrokken bedrijven en onderzoek- en kennisinstellingen;
 • Creëert en faciliteert de benodigde samenwerking tussen bedrijven, brancheorganisaties en onderzoek- en kennisinstellingen, om de programmalijnen uit te voeren in de vorm van projecten;
 • Informeert andere organisaties over voortgang en ontwikkelingen in de programmalijnen en de projecten;

Management - Rapporteert aan het bestuur WOI;

 • Ondersteunt de voorzitter en het dagelijks bestuur WOI.
 • Centraal aanspreekpunt WOI
 • Organiseert ondersteunende functies van WOI (financiën, communicatie, secretariaat)
 • Faciliteert in overleg met voorzitter de vergaderingen van het algemeen en dagelijks bestuur (agenda, verslag, (beleid)stukken, actiepunten)

Competenties

 • Affiniteit met de installatiesector 
 • Netwerk in hoger- en wetenschappelijke onderzoek en onderwijs (WO/HBO)
 • Verbindend
 • Analytisch
 • Communicatief
 • Kennis en ervaring met projectmatig en programmatisch werken
 • Organiserend vermogen
 • Zakelijke instelling
 • Omgevingssensitief
 • Academische opleiding

Werkveld directeur
WOI In onderstaande figuur is het werkveld van de directeur WOI schematisch weergegeven. De directeur opereert op het niveau van de institutionele samenwerking (convenanten), op het niveau van de programmatische samenwerking in landelijke zwaartepunten (programma’s) en op het niveau van concrete projecten. De in deze figuur aangegeven samenwerkings-verbanden (zowel de programma’s als de projecten) moeten voor een deel nog vormgegeven en geoperationaliseerd worden. Naast genoemde samenwerkingsovereenkomsten zullen ook nieuwe samenwerkingsovereenkomsten ontwikkeld worden, onder meer met hogescholen (lectoraten) en andere kennisinstituten. Bij de totstandkoming en vormgeving zal de directeur WOI een belangrijke rol hebben.

Verbinding en samenwerking

 • Convenant tussen belangrijkste overkoepelende organisaties(sectoraal, branche,stimulering onderzoek etc.) - stuurgroep  
 • Samenwerkingsovereenkomsten voor programma’s op vier landelijke zwaartepunten – Stuurgroep perprogramma
 • Projectovereenkomsten binnen die programma’s metstevig regie van bedrijven. Projecten gaan over onderzoek, opleiden én kennisoverdracht. Projectgroep en projectleider
 • WOI directeur faciliteert: WOI,stuurgroepen met convenantpartners(incl. kennis overleggen op koepelniveau), stuurgroepen programma’s en projectgroepen/projectleiders.

Interesse?
Meer informatie of solliciteren? Stuur een mail naar Piet Staalduinen - p.vanstaalduinen@staalduinen.org