Prikbord

Een nieuwtje? Een mooi filmpje? Plaats op het prikbord alles waarvan je denkt dat het interessant, inspirerend of onmisbaar is voor andere professionals in onze branche.

Redactie TVVL Connect heeft dit bericht geliked

Mirjam Blokker nieuwe voorzitter van de expertgroep Sanitaire Technieken.
Vanaf 2003 ben ik werkzaam bij KWR, team drinkwaterinfrastructuur. Ik heb sinds die tijd ook projecten gedaan met Techniek Nederland (toen nog Uneto-VNI), TVVL en ISSO, met name op de ontwikkeling van SIMDEUM en de toepassing daarvan in ISSO-55. Daarnaast ben ik begin 2020 ben ik voor een dag per week verbonden aan de TU Delft, afdeling gezondheidstechniek. De afgelopen jaren ben ik ook lid van de expertgroep Sanitaire Technieken, en sinds halverwege 2020 heb ik de voorzittershamer overgenomen van Irene van Veelen.
https://www.kwrwater.nl/experts-expertises/experts/mirjam-blokker/
https://www.tudelft.nl/2020/citg/watermanagement-categorie-gezondheidstechniek/introduction-mirjam-blokker/

John Lens heeft dit bericht geliked

TV rapportage van Nieuwsuur van 17 juli jl. over het verspreiden van aerosolen met Francesco Franchimon en Daniel Bonn.
https://youtu.be/9j1XnSztmIM

John Lens heeft dit bericht geliked

Uitzending Op1 op de TV, Ma 6 jul 22:25 met Francesco Franchimon over volksgezondheid en binnenklimaat in relatie met de verspreiding van het coronavirus

Link naar uitzending OP1:
https://www.npostart.nl/op1/06-07-2020/POW_04747785
https://www.youtube.com/watch?v=OPKHXHWten0

'CONTROLE VENTILATIESYSTEMEN CRUCIAAL BIJ VOORKOMEN TWEEDE CORONAGOLF'

Het organiseren van binnenbijeenkomsten zonder expliciete aandacht voor de ventilatie is 'een groot risico voor de volksgezondheid', menen 240 wetenschappers uit de niet-medische hoek. Ze menen dat de controle op ventilatie ernstig tekortschiet en willen dat de overheid daarom het zekere voor het onzekere neemt.

BNR Webredactie maandag 6 juli 2020, 9:57

https://www.bnr.nl/nieuws/gezondheid/10414656/controle-ventilatiesystemen-cruciaal-bij-voorkomen-tweede-coronagolf


BNR
https://www.bnr.nl/nieuws/gezondheid/10414656/controle-ventilatiesystemen-cruciaal-bij-voorkomen-tweede-coronagolf

John Lens heeft dit bericht geliked

Experts: ‘Ventilatie gebouwen moet beter, anders groot risico op besmetting’ op 6 juli in het Parool

Het weer toelaten van grote aantallen mensen bij binnen bijeenkomsten zónder expliciete aandacht voor ventilatie, is een groot risico voor de volksgezondheid. Daarvoor waarschuwen deskundigen. Ze snappen niet dat de overheid niet het zekere voor het onzekere neemt wat betreft het coronavirus.

www.google.nl%2F">https://www.parool.nl/nederland/experts-ventilatie-gebouwen-moet-beter-anders-groot-risico-op-besmetting~b02078859/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F</a>

John Lens heeft dit bericht geliked

Ventileren tegen corona: zo doe je dat op een goede manier bij Hart van Nederland op 6 juli 2020

Meer dan 200 wetenschappers van over de hele wereld trekken aan de bel: het coronavirus zou zich namelijk niet alleen via grotere druppels verspreiden, maar ook via heel kleine deeltjes. Om verspreiding via deze zogenoemde ‘aerosolen’ tegen te gaan is goede ventilatie in binnenruimtes belangrijk, zeggen experts. Maar hoe doe je dat nou, ventileren tegen corona?

https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/ventileren-tegen-corona/

Esmeralda Pondman heeft dit bericht geliked

UITDAGING VOOR STUDENTEN EN MEDEWERKERS VAN BUREAUS

Kostenneutrale CO2-reductie in de gebouwde omgeving
Gebouwen als klimaatmachine - Ben Bronsema EWF-prijs

De centrale doelstelling van het Parijs Akkoord 2015, de Europese Green Deal en het Nederlandse Klimaatakkoord is reductie van CO2-emissies. De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor 36% van het finale energiegebruik en 25% van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Door gebruik te maken van natuurlijk energiebronnen, geothermische energie, wind en zon (“Earth, Wind & Fire”) kan het energiegebruik voor de klimaatregeling, en daarmee de CO2-uitstoot, van woningen en gebouwen drastisch worden beperkt. Hiervoor is een nieuwe ontwerpmethodologie nodig, waarbij architectuur, bouwmassa, constructies en installaties zodanig samenwerken dat een bouwwerk, met behoud van architectonische en functionele kwaliteiten, wordt getransformeerd tot een klimaatmachine, geacti-veerd door natuurlijke hulpbronnen. Het gaat hierbij niet alleen om techniek, maar om een systeem-verandering, waarbij we een nieuw architectonisch vocabulaire ontwikkelen voor hoe gebouwen op-timaal tegemoet komen aan het beoogde gebruik.

Op 29 mei 2020 is de Stichting EWF Lab opgericht. De stichting borduurt voort op het werk van Ben Bronsema die in zijn promotieonderzoek het Earth, Wind & Fire (EWF) concept ontwikkelde, dat zorgt voor een energiezuinig, maar ook voor een gezond en behaaglijk binnenklimaat in gebouwen. Het gebouw wordt een synthese van architectuur, bouwtechniek en installatietechniek, waarbij het kli-maat primair wordt geregeld met behulp van bouwkundige elementen. Een klimaatcascade voor na-tuurlijke ventilatie en luchtbehandeling, een zonneschoorsteen voor het afzuigen van lucht en het oogsten van zonne-energie en een Ventecdak voor het versterken van de natuurlijke ventilatie. In prin-cipe kan dit een kostenneutrale innovatie zijn.

Voorjaar 2019 opende het energie-neutrale Four Elements Hotel (eerder hotel BREEZE) in Amsterdam IJburg zijn deuren, het eerste gebouw ter wereld met natuurlijke airconditioning volgens het Earth, Wind & Fire-concept. Het hotel heeft de hittegolf in de zomer uitstekend doorstaan en kreeg in januari 2020 de prestigieuze EZK Energy Award 2019 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Inmiddels zijn twee prominente bouwprojecten in voorbereiding waarin het EWF-concept zal worden toegepast.

EWF Lab wil de ontwikkeling stimuleren van gebouw- en installatieconcepten waarbij zoveel mogelijk van natuurlijke energiebronnen gebruik wordt gemaakt. Nadrukkelijk gaat het daarbij om een integra-le benadering, waarbij architectuur en bouwtechniek, bouwfysica en installaties en het toekomstig gebruik van het gebouw in samenhang worden ontwikkeld. 

EWF Lab daagt studenten van hogescholen en universiteiten en medewerkers van bureaus uit om dit soort concepten verder te ontwikkelen. Daarvoor kent zij eenmaal per jaar de Ben Bronsema EWF-prijs toe (€ 5.000) aan degene, c.q. het team dat naar oordeel van de jury de meest innovatieve bij-drage levert. Dit kan een compleet concept voor een gebouw zijn, maar ook een verdere uitwerking van één of meer van de onderdelen die de natuur als drijvende kracht gebruiken. De prijs, dit jaar be-schikbaar gesteld door Amstelius en Dutch Green Engineering, zal najaar 2020 voor de eerste keer worden uitgereikt.

Een enthousiast en interdisciplinair bestuur van de stichting wordt gevormd door Yvette (mw Y.R.) Watson (voorzitter), Kees (ir. A.C.) van der Linden (secretaris/penningmeester), Mieke (dr. ir. M.A.R.) Oostra, Fons (prof. Ir. A.P.J.M.) Verheijen en Ben (dr. ing. B.) Bronsema. Het bestuur zet daarmee kracht bij aan de integrale EWF-ontwerpmethodologie: Het gebruik van het gebouw (huisvesting en FM), Bouwfysica, Energietechniek, Architectuur en Installatietechniek.

Voor meer informatie, stuur een e-mail naar EWFLab@xs4all.nl.

Veerle van Gent heeft dit bericht geliked

REHVA Student Competiton winnaar in 2016, Arash Rasooli, heeft met veel succes zijn PhD thesis verdedigd. Van harte gefeliciteerd Arash! Benieuwd naar zijn onderzoek "In-Situ Determination of Building's Thermo-Physical Characteristics"? Bekijk de video: https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=JGNXiqdUwaw&app=desktop

Ventilatie van gebouwen krijgt (gelukkig) steeds meer aandacht, nu ook in de algemene media. Maar spraakverwarring ligt op de loer. Daarover mijn laatste Cobouw-blog, die me ook voor de TVVL-community relevant lijkt https://bit.ly/2ZB8LXQ

Routekaart voor verduurzamen gemeentelijk vastgoed is klaar

Bron: Binnenlands Bestuur

De Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed is klaar. De kaart bevat de aanpak voor gemeenten om in 30 jaar hun maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Uitgangspunt is het reduceren van de CO2-uitstoot met 95%. Daarnaast moeten alle gebouwen aardgasvrij worden gemaakt. De routekaart is vastgesteld door het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Veel gemeenten hebben al ambities voor het verduurzamen van hun eigen gebouwen en nemen energiebesparende maatregelen. Zo zijn er al volop goede voorbeelden van verduurzaamd maatschappelijk vastgoed. Maar om de doelstelling van 95% CO2-reductie te bereiken is een hoger tempo nodig.

Met de Sectorale Routekaart kunnen gemeenten een routekaart voor hun eigen gemeente opstellen. In deze gemeentelijke routekaart werken gemeenten hun opgave en aanpak uit voor de eerste 4 jaar. Dit is niet vrijblijvend. De ervaringen die gemeenten opdoen en de resultaten hiervan vormen de input voor de eerste voortgangsrapportage en herontwikkeling van de Sectorale Routekaart in 2022.

Sectoren werken samen

Binnen het Kennis en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed werken het Expertise Centrum Zorg, Ruimte OK, Kenniscentrum voor Sport en Bewegen, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), VNG en RVO samen. Door kennis uit te wisselen, goede voorbeelden te delen en innovaties aan te jagen worden de maatschappelijke sectoren gefaciliteerd en ondersteund bij het verduurzamen van hun gebouwen.

Brancheorganisatie Gebouw Automatisering en DBCA

De brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering is in gesprek met de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland, op verschillende thema's wordt besproken waar krachten gebundeld kunnen worden. Ook de DBCA (Dutch Building & Commissioning Association) is in deze gesprekken betrokken.

De Dutch Building Commissioning Association (DBCxA) is sinds 2013 een erkende non-profit instantie. De DBCxA heeft de structuur van een platform en is een naar “buiten” gerichte organisatie die de acceptatie en toepassing van commissioning als efficiënte methode voor prestatieborging van gebouwen en woningen in Nederland bevordert. De brancheorganisatie Gebouw Automatisering is mede-initiatiefnemer van de DBCA en is vertegenwoordigd in het bestuur.

Omgevingswet uitgesteld naar 1 januari 2022

Zoals al werd verwacht is de invoering van de Omgevingswet met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. Dat maakte minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) vanmiddag bekend in een brief aan de erste en tweede kamer. Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over deze nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Hiermee willen zij extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering van de wet.

In de afgelopen maanden werdt al duidelijk dat het invoeren van de nieuwe omgevingswet op 1 januari 2021 niet haalbaar is. In het extra jaar moet de ruimtelijke regelgeving worden afgerond en aangesloten op een werkend Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Ook kunnen gebruikers beter vertrouwd raken met de nieuwe manier van werken. Het wetgevingsproces liep de nodige vertraging op, de coronacrisis gaf daarbij het laatste zetje wat heeft geleid tot het uitstel van één jaar.

De nieuwe inwerkingtredingsdatum moet nog wel worden goedgekeurd door het parlement; na de zomer volgt de stemming hierover. Het debat over de nieuwe datum van inwerkingtreding wordt over de zomer heen getilt zodat er een debat gevoerd kan worden aan de hand van recente monitorgegevens en de resultaten van een praktijksessie over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen scharen zich in een gezamenlijke verklaring achter de nieuwe datum van 1 januari 2022. Nadrukkelijk wordt daarbij gemeld dat de inwerkingtredingsdatum ‘een belangrijke mijlpaal’ maar niet het eindpunt is.

Doel van de Omgevingswet en het bijbehorende DSO is het bundelen van wetgeving rondom ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water binnen één stelsel. Het is de bedoeling dat de gebruikers van het DSO met ‘een klik op de kaart’ informatie over regelgeving centraal kunnen opvragen en daardoor makkelijker en efficiënter zaken kunnen doen op het gebied van omgevingsrecht en ruimtelijke ordening.

De Omgevingswet bundelt vrijwel alle wetgeving in het ruimtelijk domein en moet de omslachtige besluitvoering versnellen. Invoering van de wet was aanvankelijk voor 2018 voorzien, maar is nu voor de derde keer opgeschoven.

Meer informatie via de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet

Deze week heeft Francesco Franchimon de prestigieuze Recognition Award ontvangen voor zijn bijdrage aan de REHVA COVID-19 Guidance. Deze ontving hij van Frank Hovorka, de president van REHVA. Van harte gefeliciteerd! https://www.linkedin.com/posts/francescofranchimon_rehva-recognition-award-ugcPost-6668577486932107264-YvI2/

Vraag: het comfort wat ervaren wordt door een ruimtegebruiker wordt uitgedrukt in temperatuur in relatie tot de relatieve vochtigheid. Het thermische comfortdeel wordt bij mijn weten hoofdzakelijk bepaald/uitgedrukt door de stralingstemperatuur van de objecten in de ruimte (muren, ramen, radiatoren, etc.) en de ervaren warmte als gevolg van convectie. Mijn vraag hierbij is: bestaan er studies/artikelen waarbij onderzocht is welk aandeel van straling en convectie als comfortabel ervaren wordt onder verschillende omstandigheden.

Vanavond is er (onder voorbehoud) bij Een Vandaag een item over het COVID-19 virus, dit keer speciaal COVID-19 en ventilatie. In het algemeen wordt aangenomen dat de belangrijkste verspreidingsweg gaat via kleine druppeltjes is die vrijkomen bij niesen, (hard) praten en zingen. Deze gaan over een afstand van 1,5 meter. Maar over de andere weg, de zogenaamde aerosole weg (heel kleine druppeltjes via de lucht) is veel minder bekend en deze zou meerdere meters kunnen overbruggen. De gasten bij Een Vandaag zijn onder andere Doekle Terpstra, de voorzitter van Techniek Nederland.

Elkaar helpen waar het kan, zorgen voor elkaar en producten lokaal bestellen waar mogelijk. Samen staan we sterk. #HelpElkaarKoopNederlandseWaar

Zie ook https://www.orangeclimate.com/nl/blog/help-elkaar

Wat een fantastische donatie heeft Poul Due Jensen Foundation | Grundfos Foundation, eigenaar van TVVL Kennispartner Grundfos, gedaan! Ter ere van het 75-jarig jubileum van Grundfos heeft de Poul Due Jensen Foundation | Grundfos Foundation haar budget voor donaties uitgebreid van 18 miljoen dollar naar 29 miljoen dollar. De belangrijkste donatiegebieden blijven water, onderzoek en inclusie, maar de Stichting zal dit jaar haar aandacht richten op de strijd tegen COVID-19.
Lees verder: https://www.linkedin.com/posts/grundfos_grundfos-grundfosfoundation-forourwater-activity-6646797445739139072-dh0K/

John Lens heeft dit bericht geliked

Beste TVVL Connect netwerk,

Mijn naam is Bas Turk van studievereniging bouwfysica en installatietechniek Mollier van de Technische Universiteit Eindhoven.

Elk jaar organiseert Mollier een studiereis naar het buitenland. Deze reis heeft als doel om internationalisering te verbeteren binnen het vakgebied van bouwfysica en installatietechniek. Dit jaar reizen we met 15 studenten af naar Taiwan van 3 tot 18 mei. In Taiwan zouden we graag, naast andere activiteiten, bezoeken willen brengen aan bedrijven en universiteiten.

Met dit bericht zou ik u graag willen vragen of u of een van uw collega’s contacten heeft met bouwfysica en installatietechniek-gerelateerde bedrijven binnen Taiwan. Via deze contactpersoon zouden we graag willen kijken of het mogelijk is om een bezoek te brengen aan een kantoor, universiteit, laboratorium of bouwplaats. U kunt meer informatie vinden over voorgaande studiereizen van Mollier op https://www.mollier.nl/activities/study-trip/.

Voelt u zich vrij om dit bericht door te sturen naar relevante collega’s. Met dit doel heb ik een Engelstalige versie van dit bericht hieronder toegevoegd. U kunt mij bereiken op het email-adres externalrelations@mollier.nl, of door te reageren op dit bericht op TVVL Connect. Ik hoop graag van u te horen!

Alvast bedankt voor uw reactie.
Met vriendelijke groet,

Bas Turk
Commissaris externe relaties en educatie
s.v.b.p.s. Mollier
Bouwfysica en installatietechniek
Technische Universiteit Eindhoven


Dear TVVL Connect network,

Let me first introduce myself: I’m Bas Turk from study association building physics and services Mollier at Eindhoven University of technology in the Netherlands.

Every year, study association Mollier organizes a study trip abroad. This trip has the goal to improve internationalization in the field of building physics and services. This year, we will travel with 15 students to Taiwan from May 3rd until May 18th. In Taiwan we would like to, amongst other activities, visit companies and universities.

With this message I would like to ask you if you or one of your colleagues has contacts with Building Physics and Services related companies or organizations within Taiwan. Through this contact, we would like to see if it would be possible to arrange a visit to an office, university, laboratory or building site. You can find more information about previous Mollier study-trips at https://www.mollier.nl/activities/study-trip/.

Feel free to forward this message to relevant colleagues. You can reach me at the email-address externalrelations@mollier.nl. I hope to hear from you soon!

Thanks in advance for your reply.

Kind Regards,

Bas Turk
Commissioner External Relations and Education
s.v.b.p.s. Mollier
Building Physics and Services
Eindhoven University of Technology

Veerle van Gent heeft dit bericht geliked

Dag allemaal,

Mijn naam is Rubin Bloemhof en momenteel ben ik bezig met het afstuderen voor mijn opleiding Commerciële Economie. Hiervoor doe ik een onderzoek onder installateurs en installatiebedrijven in de installatiebranche. In dit onderzoek kijk ik of een loyaliteitsprogramma interessant is voor de installatiebranche en indien ja, wat is dan het meest interessante loyaliteitsprogramma.

Hiervoor zoek ik een aantal installateurs die even snel een enquête zouden willen invullen van ongeveer 2/3 minuten. U zou mij enorm veel helpen!

De enquête is te vinden via de volgende link: https://saxion.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9AZgQkrf6aa3ucZ

Alvast bedankt!

John Lens heeft dit bericht geliked

Vervanging Splitairco door water/lucht Monoblock warmtepomp...?

Een particuliere relatie van mij woont op de 9e verdieping en heeft t.b.v. extra koeling in de woonkamer een splitunit airconditioning. De condensor staat op het balkon - voor een balustrade - en veroorzaakt te veel warmte. Verplaatsing naar buiten de gevel of hoger binnen het balkon zijn geen opties.
Daarom wenst men een andere oplossing, waarbij het omwisselen van de airco door een Monoblock warmtepomp op dit moment het meest interessante alternatief lijkt.
Het alternatief betreft een ITEC Innova 2.0 15HP H2O water/lucht warmtepomp | Water/lucht monoblock airconditioner - warmtepomp. ZIe ook https://www.itecluchtreiniger.nl/monoblock-warmtepomp.html
Mijn vraag: wie heeft hiermee ervaring en kan deze particulier helpen?
Met belangstelling zie ik reacties op dit medium tegemoet. Maar direct contact opnemen met mij mag ook.

Sluiten
Thema'sGroepenDeelnemersProjectenOver TVVL