Project
  • Initiatief
  • Voorbereiding
  • Uitvoering
  • Gereed

Energieflexibiliteit van gebouwen

Verwachte oplevering: Q1-2023
Partners:

Energieflexibiliteit van een gebouw is de mate waarin de energiebehoefte en de energieproductie van een gebouw kunnen reageren op externe prikkels. Bij een dynamisch aanbod van duurzame energiebronnen kan de energieflexibiliteit van gebouwen bijdragen aan een beter evenwicht tussen vraag en aanbod van energie. Maar ook door afbouw van de salderingsregeling, afbouw van het gasgebruik en steeds hoger wordende energieprijzen is energieflexibiliteit een actueel en urgent thema. Er is behoefte aan inzicht in de impact van verschillende technieken, en met name energieopslag, op de energieflexibiliteit van gebouwen.

De TVVL expertgroepen Elektrotechniek, Klimaattechniek en GebouwAutomatisering hebben de volgende vraagstelling gedefinieerd: Hoe borgen we de kwaliteit van energielevering en maken we tegelijkertijd optimaal gebruik van duurzame energiebronnen?

Door ISSO is een handreiking energieopslag en netinpassing opgesteld. De focus van deze handreiking ligt op de (financiële) prikkels in de elektriciteitsmarkt in relatie tot energieflexibiliteit en op elektrische (opslag)technieken. In aanvulling op de bestaande handreiking is er behoefte aan een overzicht van werktuigbouwkundige technieken die kunnen bijdragen aan de energieflexibiliteit van gebouwen.

Bij elektrische opslagtechnieken is energieflexibiliteit meestal de hoofdfunctie. Werktuigbouwkundige technieken hebben als hoofddoel het leveren van een comfortabel, gezond binnenklimaat. Hierdoor is de energieflexibiliteit van deze technieken aan beperkingen onderhevig. Onderwerp van dit onderzoek is dan ook vooral hoe deze technieken kunnen bijdragen aan een betere netinpassing door bijvoorbeeld het opslaan van thermische energie. Daarbij wordt er ook gekeken naar het effect van clusteren van gebouwen, denk daarbij bijvoorbeeld aan het poolen van schakeltijden van warmtepompen.

In de eerste fase van dit project wordt een rapport gepubliceerd met een overzicht van beschikbare (werktuigbouwkundige en regeltechnische ) technieken in relatie tot energieflexibiliteit van gebouwen.  In de 2e fase wordt door het realiseren van een (web)applicatie inzicht verkregen in de impact van de verschillende technieken op de afnamepatronen van een gebouw. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om energieflexibiliteit (beter) op te kunnen nemen in bestaande gebouwsimulatiesoftware.

Updates

16 maart 2023 — Flexibele energievoorziening voor een duurzaam gebouwde omgeving: TVVL presenteert rapport hoe gebouwen kunnen bijdragen aan het verduurzamen van de energievoorziening door het flexibiliseren van de energiebehoefte.

De energieflexibiliteit van een gebouw is de mate waarin de energiebehoefte en de energieproductie van een gebouw kunnen reageren op externe prikkels. Een (prijs)prikkel moet ervoor zorgen dat gebouwen extra vermogen vragen als er bijvoorbeeld een te groot aanbod van duurzame energie is of juist de vraag verminderen als er te weinig aanbod is. Dat staat in het TVVL Klimaattechniek (/KT) - 42 rapport “Energieflexibiliteit in gebouwen”. Het rapport biedt inzicht in hoe gebouwen kunnen bijdragen aan het verduurzamen van de energievoorziening door het flexibiliseren van de energiebehoefte. Voor dit rapport is ook een aanvullend document beschikbaar waarin een projectmatige aanpak wordt beschreven voor het in kaart brengen en ontsluiten van de energieflexibiliteit van een gebouw.

In de traditionele energievoorziening volgt de energieproductie de energiebehoefte. Bij de duurzame energievoorziening is het aanbod van duurzame energie niet stuurbaar. Om zo veel mogelijk gebruik te maken van de beschikbare duurzame energie is het zinvol als de energiebehoefte de duurzame energieproductie enigszins kan volgen. Dit is het doel van energieflexibiliteit. TVVL Expertgroep Klimaattechniek heeft met medewerking van de expertgroepen Gebouwbeheer en – automatisering en Elektrotechniek een rapport samengesteld dat inzicht biedt in manieren waarop de flexibilisering van de energiebehoefte ertoe leidt dat gebouwen kunnen bijdragen aan het verduurzamen van de energievoorziening.

Energieflexibiliteit wordt in zijn algemeenheid gerealiseerd door een vorm van energieopslag. Dit kan een batterij zijn, maar ook een voorraadvat met warmwater. Het rapport beschrijft dat de massa van het gebouw zelf een thermische buffer is die gebruikt kan worden om energieflexibiliteit te realiseren. Daarnaast kan door het clusteren van vele gebouwen in combinatie met min of meer flexibel te schakelen apparatuur energieflexibiliteit opleveren. Ook is gekeken naar complexe factoren zoals energieflexibiliteit in samenhang met de andere gebouwsystemen en innovaties op het gebied van voorspellende regelingen.

Zowel het technische rapport als het aanvullende document is nu beschikbaar via de online kennisbank van dit platform!

 

Betrokken deelnemers (1)