Zoekresultaten voor "ventilatie"

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Sorteer op

18 september

TVVL cursus Luchtbehandeling Speciale Ruimten

Geplaatst door TVVL

Cleanrooms, operatiekamers, theaters, musea, archieven etc. hebben een ander...

Infiltratie

Gezamenlijke luchtvolumestroom door de ventilatievoorziening en door luchtlekken in de gebouwschil verminderd met zijn waarde bij afwezigheid van gebouwlekken (qv10;spec = 0).

De luchtstroom door infiltratie omvat dus zowel de luchtstroom door lekken in de gebouwschil als een door luchtdoorlatendheid gegenereerd deel van de luchtstroom door de ventilatievoorziening.

Bron: NEN, 2020, NTA 8800 A1-2020

Luchtbehandelingskast

Samenstel van alle componenten die nodig zijn om centraal de temperatuur van door het gebouw naar meer dan één afzonderlijke ruimte te transporteren lucht te regelen, indien nodig in combinatie met regeling van de ventilatie, de vochtigheid en de luchtkwaliteit.

De luchtbehandelingskast omvat binnen deze definitie ook naverwarmers/nakoelers in de kanalen die tegelijkertijd meer dan één ruimte bedienen. Het centrale karakter wordt benadrukt door de voorwaarde dat het systeem meer dan één ruimte bedient. Bedient het immers één ruimte, dan is het een lokaal apparaat dat geheel op de behoefte kan zijn afgestemd (bijv. een LBK voor een sporthal, of andere grote ruimte).

Bron: NEN, 2020, NTA 8800 A1-2020

Natuurlijke ventilatie

Toevoer van verse lucht en/of afvoer van verontreinigde lucht door een natuurlijke drijvende kracht (natuurlijke trek) door druk- en/of temperatuurverschillen over de gebouwschil tussen binnen en buiten.

Bron: NEN, 2020, NTA 8800 A1-2020

10 december

Frisse Scholen voor iedereen (uitleg SUVIS)

Geplaatst door TVVL

Eindelijk kunnen wij onze kinderen gaan voorzien van frisse...

Inductie

Het effect bij een inblaasopening dat door de onderdruk die ontstaat door de snelheid van de inblaasstraal lucht uit de ruimte wordt aangezogen en wordt gemengd in de inblaasstraal.

Bron: Technisch Rapport Luchtverdeling via een verhoogde vloer (KT-30)

Plenum

Ruimte tussen een constructievloer en een verhoogde vloer (of verlaagd plafond) die kan worden gebruikt voor luchttransport en het aanbrengen van luchtkanalen, leidingen en bekabeling.

Bron: Technisch Rapport Luchtverdeling via een verhoogde vloer (KT-30)

Stratificatie

Gelaagdheid die in de ruimtelucht ontstaat ten gevolge van thermische effecten. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen thermische gelaagdheid (verticale temperatuur- gradiënt) en gelaagdheid van vervuilende stoffen.

Bron: Technisch Rapport Luchtverdeling via een verhoogde vloer (KT-30)

Ventilatie-effectiviteit (VE)

De mate waarin een ventilatiesysteem de in een ruimte benodigde ventilatie weet te realiseren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • effectiviteit met betrekking tot temperatuur eQ;
 • effectiviteit met betrekking tot het verwijderen van vervuiling ec.

Bij een volledig mengend ventilatiesysteem is de effectiviteit 1. Bij verdringing vanuit de vloer 1,2.

Bron: Technisch Rapport Luchtverdeling via een verhoogde vloer (KT-30)

Luchtverdeling via verhoogde vloer (LVV)

Bij luchtverdeling via een verhoogde vloer (LVV) is er sprake van een vlakke verhoogde vloer waarbij de ruimte onder de vloer wordt gebruikt voor de luchtverdeling. In het Engels wordt gesproken over Under Floor Air Distribution (UFAD). In het Nederland wordt ook wel de term vloerventilatie gebruikt.
Bij een installatieconcept met ventilatie vanuit de verhoogde vloer zijn er twee specifieke punten die wezenlijk afwijken van andere ventilatieconcepten:

 • de wijze van luchttoevoer naar de ruimte en de invloed hiervan op de luchtverdeling en gradiëntwerking in de ruimte;
 • de manier van luchttransport in het gebouw.

Luchtverdeling in de ruimte bij ventilatie vanuit de vloer
Bij ventilatiesystemen met luchtverdeling vanuit het plafond is veelal sprake van een (volledig) mengend systeem. Bij ventilatie vanuit de vloer zijn er verschillende mogelijkheden, zie Figuur 1.

Figuur 1: Principe ventileren vanuit de vloer.

De lucht kan met lage snelheid en lage inductiewerking worden toegevoerd (links in Figuur 1) zodat er sprake is van verdringing in de ruimte. Hierbij wordt de luchtbeweging in de ruimte met name bepaald door de aanwezige warmtebronnen in het vertrek. De lucht stijgt langzaam op van vloer naar plafond en wordt hoog afgezogen. Er ontstaat hierbij in de verblijfszone vrijwel geen menging van de koele verse ventilatielucht met de warme vervuilde ruimtelucht. Er kunnen ook vloerroosters worden toegepast die een duidelijke worp hebben, meer inductie veroorzaken en gericht in de ruimte blazen, bijvoorbeeld om mogelijke koudeval bij een gevel te voorkomen (rechts in figuur 1). Hierdoor ontstaat er in de ruimte meer menging, maar er kan sprake blijven van een zekere stratificatie. Deze twee systemen leiden tot verschillende luchtsnelheden en menging in de ruimte en ook tot een verschillende ventilatie-effectiviteit. Ze vragen daarom vooraf een bewuste selectie, omdat de keuze van invloed is op de benodigde primaire, verse, luchthoeveelheid.

Luchttransport via een verhoogde vloerconstructie
Bij het gebruik van de ruimte onder de verhoogde vloer voor het luchttransport zijn er verschillende mogelijkheden, zie Figuur 2.

Figuur 2: Methoden van luchtverdeling: overdrukplenum (links), nuldrukplenum (midden) en luchtkanalen (rechts).

Allereerst een overdrukplenum, zodat de lucht door de druk zich verdeelt in het gebouw en door het drukverschil uit de toevoerroosters stroomt, links in Figuur 2. Ook kan een nul-druk plenum worden gebruikt zodat de lucht met ventilatorunits uit het plenum moet worden gezogen om aan de ruimte te worden toegevoerd, midden in Figuur 2. Tenslotte kan het plenum worden gebruikt om een volledige luchtkanalensysteem aan te brengen, rechts in Figuur 2.

Bij de keuze van luchtverdeling via de verhoogde vloer (LVV) moeten al vroeg in het ontwerpproces vrijwel onomkeerbare keuzes worden gemaakt met betrekking tot gebouw en installaties.

Indien bij LVV wordt gekozen voor een inblaassysteem met een verdringend principe kan door de verhoogde ventilatie-effectiviteit worden bespaard op ventilatievolume en energie. Ook is het gebruik van vrije koeling door de iets hogere inblaastemperatuur over een langere periode mogelijk.

De wijze van verwarmen en koelen kunnen een negatieve invloed hebben op de ventilatie-effectiviteit en vragen derhalve om een goede afweging. Dit geldt ook voor de positionering van de inblaasroosters t.o.v. de werkplekken.

Gangbare comfortmodellen sluiten niet helemaal aan op deze wijze van ventilatie.

In Technisch Rapport Luchtverdeling via een verhoogde vloer (KT-30) word ingegaan op de aspecten met betrekking tot het toepassen van LVV:

 • de luchtverdeling in de ruimte. Hierbij worden de hiervoor reeds samengevatte concepten beschreven. De factoren die invloed hebben op de ventilatie-effectiviteit worden beschreven alsmede de gevolgen hiervan bij het dimensioneren van de installaties;
 • het luchttransport via een verhoogde vloer. De drie al genoemde plenumconcepten worden besproken, er worden eisen gesteld aan de plenumkwaliteit en er worden controlemethoden genoemd. Ook wordt ingegaan op o.a. thermische aspecten en op dee factoren die van invloed kunnen zijn op de keuze van een plenumconcept;
 • beschikbare concepten/systemen/componenten. Gangbare systemen/componenten voor verhoogde vloeren worden besproken, alsmede typen toevoerroosters;
 • toepassingsgebied: ventileren, verwarmen, koelen. Welke combinaties van functies zijn mogelijk en welke installatiecomponenten passen daarbij? Hoe wordt voorkomen dat de ventilatie-effectiviteit lager is dan gewenst;
 • luchtkwaliteit. Wat zijn (wettelijke) eisen en welke invloed heeft de ventilatie-effectiviteit hierop.
 • thermische behaaglijkheid. Na een overzicht van begrippen en gangbare eisen wordt ingegaan op de specifieke aandachtspunten met betrekking tot comfort: het inbrengen van de ventilatielucht direct in de leefzone en de gewenste temperatuurgradiënt. Ook wordt een beoordeling gegeven van een recent in de literatuur omschreven comfortmodel;
 • geluidaspecten van vloerconstructie en installatie. Hierbij wordt ingegaan op bouwkundige en installatietechnische geluidaspecten;
 • brandaspecten worden in een kort overzichtje van aandachtspunten behandeld;
 • uitvoeringsaspecten worden behandelt door middel van twee projectvoorbeelden;
 • enige beschikbare literatuur.

Bron:Technisch Rapport Luchtverdeling via een verhoogde vloer (KT-30)

Thema'sGroepenDeelnemersProjecten